មគ្គុទ្ទេសក៍រៀបចំផែនការទេសចរណ៍នៅក្នុងទីក្រុង។ Da Lat ខេត្ត Lam Dong