មគ្គុទ្ទេសក៍រៀបចំផែនការធ្វើដំណើរខេត្ត Ha Giang ប្រទេសវៀតណាម