មគ្គុទ្ទេសក៍, រៀបចំផែនការធ្វើដំណើររមណីយដ្ឋាន,

រំលេចការទស្សនា